Zaključci i preporuke

P1010087

Okrugli sto

„Poreski propisi od značaja za razvoj filantropije“

Četvrtak 03.10.2013.
Hotel “Podgorica”, Podgorica

Zaključci okruglog stola:

• Ne postoji čvrsta kauzalna veza između poreskih olakšica i davanja za javno dobro.
• Budžetsko finansiranje postaje sve značajniji izvor prihoda za organizacije civilnog društva (u EU se kreće: 60-90%).
• Postoji sve veća potreba za diverzifikacijom izvora finansiranja.
• Poreske olakšice u Crnoj Gori postoji u formi poreskog odbitka (davanja se odbijaju od bruto prihoda, ne dobiti).
• Zakon o porezu na dobit pravnih lica (2001) definiše: “izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, sportske, humanitarne svrhe i zaštitu životne sredine, priznaju se kao rashod najviše do 3,5% ukupnog prihoda”.
• Zakon o porezu na dohodak (2001) definiše: „izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, sportske, humanitarne svrhe i zaštitu životne sredine, priznaju se kao rashod najviše do 3,5% ukupnog prihoda”.
• Dobre strane poreskih olakšica u Crnoj Gori: 1) osnov za priznati rashod ukupni prihod, a ne dobit (što predstavlja potencijal za razvoj korporativne filantropije); 2) težište na oblastima za koje se daje – ne na institucionalnim oblicima (javne ustanove, ili OCD) koji djeluju u tim oblastima; 3) prihod OCD od donacija nije oporeziv.

Otvorena pitanja (za dalje djelovanje):

• Potrebno definisati i ostale oblike „davanja“ (npr: davanja u novcu, stvarima, pravima (BiH, hrvatska) i uslugama (Makedonija).
• Usko je definisan krug djelatnosti od javnog interesa – što nije u skladu sa Zakonom o NVO (ljudska prava, prava manjina, održivi razvoj, zaštita životinja, itd nijesu djelatnosti od javnog interesa shodno poreskim zakonima (davanja u ove oblasti ne priznaju se kao poreski rashod).
• Koncept djelatnosti od javnog interesa u poreskim zakonima nije konzistentan sa zakonom o nvo.
• U kom se roku mora iskoristiti donacija (iste kalendarske godine, ili može i duže)?
• Koji je poreski status institucionalnih grantova?
• Koji je nivo dozvoljenih administrativnih troškova iz primljene donacije (pro. Srbija)?

Prijedlozi za reformu:

• Harmonizovati krug djelatnosti od javnog interesa sa Zakonom o nvo.
• Precizirati da se poreski rashod priznaje samo za davanja za pravna lica koje obavljaju djelatnost od opšteg interesa (javne institucije i nvo).
• Precizirati da su davanja u formi institucionalnog granta za nvo koje obavljaju djelatnost za javno dobro takođe priznaju kao poreski rashod.
• Precizirati poreski status donacije koja se prenosi u sljedeću kalendarsku godinu.
• Precizirati dozvoljeni procenat administrativnih troškova (zakon ili poreska uprava, načelo proporcionalnosti).
• Izmjeniti zakon o volonterskom radu, omogućiti i privrednom društvu da organizuje volonterske aktivnosti, pod strožijim uslovima (npr. srbija).

NAPOMENE:
* prijedlozi za reformu nemaju nikakve negativne implikacije na državni budžet.
* potreba za poreskom reformom adresirana u novoj Strategiji razvoja nvo (2014-2016).